Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Valberedningens förslag till ny styrelse i Åhus Handboll - en uppdatering
2018-08-12 17:22
Från valberedningen har i dag inkommit ett reviderat förslag till ny styrelse;

OrdförandeÅr 
Staffan Banke2 
Ledamöter 
Fredrik Sundell1 
Andreas Lanner1 
Martin Ekelund1 
Helene Dahl2Omval
Sara Eklund2Omval
Jens Persson2Nyval
Pontus Andersson2Nyval
Suppleant 
Ludvig Nordenklint2Nyval
Revisor 
Marit Persson1 
Revisorssuppleant 
Malin Knutsson1 
Valberedningen 
Oscar Silverbern1 
Martin Sandgren1 
Ulrika Rosdahl1 


Staffan Banke, ordf.
Motioner till årsmötet - en uppdatering
2018-08-12 17:07

Dessvärre redovisades i föregående nyhetsbrev från 11/8 inte hela texten i den motion som inkommit. Här den fullständiga ordalydelsen;

 

Motion till Åhus Handbolls årsmöte 2018-08-30

 

Förslag att ändra stadgarna avseende styrelsens sammansättning från 4-6 ordinarie ledamöter plus 1-3 suppleanter till 6-9 ordinarie ledamöter. 

 

En av de största utmaningar en ideell förening står inför är att få medlemmarna att aktivt engagera sig i föreningens verksamhet inte minst i styrelsearbetet. Att då fortfarande ha suppleanter känns omodernt när allt arbete är viktigt.

 

Oscar Silverbern

Valberedningens ordförande, Åhus Handboll


Styrelsen föreslår att förslaget till stadgeändring bifalles och att antalet ordinarie ledamöter utökas från 4-6 till 6-9 och att uppdraget som suppleant slopas. Om årsmötet antar förslaget, kommer styrelsen framöver att kunna bestå av minst 7 och högst 10 personer, ordföranden och 6-9 ordinarie ledamöter. I händelse av att det vid omröstning i samband med styrelsemöten blir fyra röster mot fyra (alt. fem mot fem), kommer ordförandens röst vara utslagsgivande.

Redovisning av motioner till årsmötet 30/8-18
2018-08-11 12:38
En motion har inkommit till årsmötet 30/8-18;
Oscar Silverbern, mail 20/7; "Vi vill också lyfta frågan om en stadgeändring för att utöka antalet ledamöter och ta bort suppleanter i styrelsen."

Styrelsen föreslår att förslaget till stadgeändring bifalles och att antalet ordinarie ledamöter utökas från sex till sju. Om årsmötet antar förslaget, kommer styrelsen framöver att bestå av åtta personer - ordföranden och sju ordinarie ledamöter. I händelse av att det vid omröstning i samband med styrelsemöte blir fyra röster mot fyra, kommer ordförandens röst vara utslagsgivande.
Inför årsmötet; valberedningens förslag till ny styrelse
2018-08-10 11:47
Ordförande
                År
 
Staffan Banke2 
Ledamöter 
Fredrik Sundell1 
Martin Ekelund1 
Helene Dahl2 Omval
Sara Eklund2 Omval
Jens Persson2 Nyval
Pontus Andersson2 Nyval
Suppleant 
Ludvig Nordenklint2 Nyval
Revisor 
Marit Persson1 
Revisorssuppleant 
Malin Knutsson1 
Valberedningen 
Oscar Silverbern1 
Martin Sandgren1 
Simon Flügel1 


Staffan Banke, ordf.
Föredragningslista vid årsmötet 30/8-19
2018-08-09 11:52

DAGORDNING, ÅRSMÖTE 

Å.H.U.S. HANDBOLL

Torsdagen den 30 augusti 2018 kl. 19,00, Åhus Seaside.

 

                

§1                Mötets öppnande

 

§2                Val av mötesordförande 

 

§3                Val av mötessekreterare

 

§4                Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

 

§5                Godkännande av dagordning

 

§6                Fastställande av röstlängd för mötet

 

§7                Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

 

§8                Föredragning av Styrelsens 

                    verksamhetsberättelse, Styrelsens      

                    förvaltningsberättelse (balans o resultaträkning)

                                                

§9                Föredragning av Revisionsberättelse

 

§10              Fråga om ansvarsbefrielse för avgående 

                    styrelse

                

§11              Fastställande av verksamhetsplan/budget för 

                    2018/2019. 

                                            

§12              Val till styrelsen enligt valberedningen:

a)   Ordförande                                    

b)  Kassör

c)  Ledamöter

d)  Suppleanter            

e)   Revisor och revisorssuppleant 

f)   Valberedning            

                       

§13              Ändring av stadgarna. 

                    Se §15.

                

§14              Beslut om medlems- och träningsavgifter för    

                    säsongen 2018/19

                

§15              Behandling av inkommande motioner 

                    till årsmötet. En motion har inkommit 20 juli 

                    2018 (Oscar Silverbern) i vilken                 

                    föreslås att suppleant i styrelsen ersätts med 

                    ordinarie ledamot.                 

                                                           

§16              Övriga frågor

 

§17              Mötets avslutande

                                

 

 

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på hemsidan inom kort, dessutom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt revisionsberättelse.


Varmt välkomna!

Nyheter från våra lag
Pojkar 02-03, 01/08 12:32 
Pojkar 09, 02/07 22:45 
Pojkar 09, 17/06 15:34 
Pojkar 07, 06/06 09:23 
 
Sponsorer
Sociala medier